Huoltosopimusehdot

Huoltosopimukset ovat erikseen myytäviä lisäpalveluita valmistamiimme laitteisiin. Tarjoamme huoltosopimuksia pääkaupunkiseudulle sijoitettaviin laitteisiin. Huoltosopimuksen voi ostaa laitteen hankinnan yhteydessä ja tarvittaessa myös myöhemmin takuuajan puitteissa. Huoltosopimuksissa edellytetään, että laitteella on takuu voimassa koko sopimuskauden eli niiden yhteyteen on liitettävä takuun laajennus. Palveluiden hinta määräytyy laitteen kokoonpanon ja sopimuksen keston mukaan.

10.12.2012

1. Palvelukuvaus

Näissä huoltosopimusehdoissa määritellään ehdot Damicon Kraa Oy:n toimittamien laitteiden huoltosopimustöille. Sopimusehdot täydentävät Damicon Kraa Oy:n voimassa olevia toimitusehtoja ja siihen erikseen mahdollisesti sovittavia liitteitä.

2. Toimittajan yleiset velvollisuudet

2.1 Toimittaja vastaa siitä, että huoltopalvelu tehdään sopimuksen mukaisella tavalla sovitussa aikataulussa huolellisesti ja palvelun edellyttämällä ammattitaidolla sekä että huoltopalvelussa käytettävät varaosat, tarvikkeet ja materiaalit täyttävät sopimuksessa ja laitteita koskevissa ohjeissa olevat vaatimukset. Huoltopalvelut suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaisesti.

2.2 Ellei tilauksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin määritelty, tai erikseen kirjallisesti kirjallisesti sovittu, huoltopalvelu suoritetaan asiakkaan luona Suomessa.

2.3 Toimittajan on asiakkaan pyytäessä yksilöitävä tekemänsä toimenpiteet.

3. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

3.1 Asiakkaan on huolehdittava siitä, että huoltopalvelua tekevät henkilöt pääsevät sovittuja ohjeita ja määräyksiä noudattaen käyttämään asiakkaan laitteita ja ohjelmistoja huoltopalvelun tekemiseksi. Toimittajan pyynnöstä asiakkaan on annettava laitteita koskevat hallussaan olevat ohjeet ja muut vastaavat asiakirjat toimittajan käyttöön huoltopalvelun tekemiseksi.

3.2 Asiakkaan on luovutettava veloituksetta toimittajan käyttöön huoltopalvelussa tarvittavat tilat, tietovälineet ja muut laitteiden käyttöön liittyvät tarvikkeet.

3.3 Vikailmoituksen yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava ja huoltopalvelua tehtäessä pyydettäessä osoitettava, miten vika tai virhe ilmenee. Toimittajan niin pyytäessä asiakkaan edustajan on oltava tavoitettavissa huoltopalvelua tehtäessä.

3.4 Mikäli on sovittu, että huoltopalvelu tehdään kokonaan tai osittain etähuoltona, asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä kustannuksellaan etäoperoinnin edellyttämä tietoliikenneyhteys. Kumpikin sopijapuoli huolehtii omalta osaltaan siitä, että sillä on etäoperointiyhteyden edellyttämät laitteet, ohjelmistot ja tietoturva.

4. Huoltopalvelun sisältö

4.1 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti sovittujen tarkastusten, testien ja muiden laitteita koskevien toimenpiteiden tekemistä laitteiden pitämiseksi hyvässä käyttökunnossa.

4.2 Huoltopalvelu kattaa sopimuksessa määritellyt tehtävät.

4.3 Maksua vastaan annettava huoltopalvelu ei kata laitteen normaalia kulumista (esim. akut ja paristot), tarvikkeita eikä sellaisen vian tai virheen korjausta, joka on aiheutunut (a) ulkoisesta syystä kuten onnettomuudesta, sähkö- tai ilmastointihäiriöstä, ukkosvauriosta, tulipalosta tai vesivahingosta; (b) laitteen virheellisestä käytöstä tai huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä laitteen käyttöä, huoltoa tai puhdistusta koskevien ohjeiden noudattamisessa; (c) muun kuin toimittajan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta taikka käyttämästä ohjeiden vastaisesta tarvikkeesta; (d) laiminlyönnistä laitteen käyttöympäristövaatimusten noudattamisessa.

4.4 Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu huoltopalvelun piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa vian ja virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa asiakasta sellaisesta huoltopalveluun kuulumattoman vian tai virheen korjaamisesta sekä muun toimenpiteen tekemisestä, josta on sovittu.

4.5 Huoltopalvelussa asennettujen varaosien omistusoikeus siirtyy laitteen omistajalle ja poisvaihdettujen osien omistusoikeus siirtyy toimittajalle.

5. Palvelutasot

5. Huoltopalvelut toimittaja tekee sopimuksessa määritellyn palvelutason mukaisesti.

5.1 Perushuoltopalvelussa toimittaja aloittaa huoltopalvelun viimeistään kolmen arkipäivän kuluttua vikailmoituksen vastaanottamisesta. Perushuoltopalvelua suoritetaan toimittajan normaalina työaikana.

5.2 Pikahuoltopalvelussa toimittaja aloittaa huoltopalvelun viimeistään vikailmoituksen vastaanottamista seuraavana arkipäivänä. Pikahuoltopalvelua suoritetaan toimittajan normaalina työaikana, ellei toisin ole sovittu.

5.3 Toimittajalla on oikeus korjata sellaiset pienet viat ja virheet, jotka eivät häiritse laitteen käyttöä, sovitun palvelutason edellyttämää korjausajankohtaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa vika- tai virheilmoituksesta.

5.4 Toimittajan on ilmoitettava asiakkaalle, milloin vian tai virheen selvittäminen aloitetaan. Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä siirtää huoltotehtävän tekeminen erikseen sovittavaan myöhempään ajankohtaan.

5.5 Huoltopalvelut ja muut palvelut toimittaja tekee normaalina työaikana, joka on arkisin maanantaista perjantaihin arkipyhät poislukien klo 9-17. Muina aikoina tehtävistä huoltopalveluista sovitaan erikseen ja toimittaja veloittaa niistä voimassa olevan työsuoritehinnastonsa mukaisesti.

6. Hinnat, maksut ja niiden muutokset

6.1 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimittaja laskuttaa huoltosopimuspalvelut etukäteen ja muut huollon yhteydessä syntyneet kustannukset jälkikäteen.

6.2 Toimittajalla on oikeus veloittaa huoltopalvelun edellyttämän yli 30 kilometrin pituisen edestakaisen matkan osalta matka-ajasta puolet hinnaston mukaisesta työtuntihinnasta. Mikäli edestakainen matka on enintään 30 kilometriä, ei matka-aikaa veloiteta.

6.3 Mikäli huoltopalvelu tehdään asiakkaan tilauksesta toimittajan normaalin työajan ulkopuolella, toimittajalla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnastonsa mukaiset lisät.

6.4 Toimittaja veloittaa asiakkaan tilaamat, huoltosopimukseen kuulumattomat työt sovittujen veloitusperusteiden tai voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

6.5 Toimittajalla on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä.

6.6 Toimittajalla on oikeus veloittaa kohtuulliset huoltosopimukseen kuulumattomat varaosat, komponentit ja tarvikkeet jos ne ovat huoltotyön onnistumisen kannalta oleellisia tai jos toimittaja pystyy näillä osilla ennaltaehkäisemään huoltoilmoitukseen kuulumattomia vikoja huoltosopimuksen ulkopuolelta.

7. Voimassaolo ja irtisanominen

7.1 Määräajaksi sovittu huoltopalvelua koskeva sopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua umpeen.

7.2 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toistaiseksi voimassa oleva huoltopalvelua koskeva sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään asiakkaan puolelta kolmen (3) kuukauden ja toimittajan puolelta kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.

7.3 Mikäli toimittaja on luovuttanut käyttöoikeudenlaitteeseen, huoltopalvelua koskeva sopimus päättyy kuitenkin ilman erillistä irtisanomista viimeistään samanaikaisesti, kun käyttöoikeus päättyy.

7.4 Mikäli asiakas on maksanut tiettyä ajanjaksoa koskevan huoltopalvelumaksun etukäteen ja sopimus päättyy ennenaikaisesti muusta kuin asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakkaalla on oikeus saada palautuksena toteutumatta jäävää ajanjaksoa vastaava hyvitys etukäteen suorittamastaan maksusta.