Toimitusehdot

Damicon Kraa Oy

Yleiset toimitusehdot 25.5.2023

1 Soveltamisala

Nämä toimitusehdot koskevat myyjän Damicon Kraa Oy (Y-tunnus 0958979-8) ja asiakkaan eli ostajan välisiä kauppoja elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

2 Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, voimassaoloaika on 14/ vrk tarjouksen päiväyksestä. Tarjoukseen liittyvät kuvat, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

3 Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Myyjä toimittaa tavaran tilausvahvistuksessa mainittuna aikana. Ellei toimitusaikaa ole sovittu, myyjä toimittaa tavarat välittömästi, tai heti kun tilattua tavaraa on toimitettavissa.

Mikäli toimitus viivästyy sovitusta toimituspäivästä, eikä kysymys ole ns. ylivoimaisesta esteestä ("force majeure"), ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä 11:ta arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, myyjällä on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta.

3.2 Toimitusehdot

Myyjä noudattaa Incoterms 2000 -toimitusehtoja. Mikäli muutoin ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolta sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa. Ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle voimassaolevan hinnaston mukaiset palvelu-, pakkaus-, käsittely-, rahti-, ja vakuutusmaksut.

3.3 Takuu

Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen tavaroille valmistajan myöntämän takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Myyjän omaa tuotantoa oleville järjestelmille takuuaika on yksi vuosi ja se on laajennettavissa ostohetkellä tai takuuaikana. Takuuajan katsotaan alkavan toimituspäivästä. Tavaran takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja tavaran asiakkaalle palauttamisesta aiheutuvat kulut maksaa myyjä. Takuuhuollettavan tuotteen toimittaminen myyjälle on ostajan vastuulla.

Takuu ei kata tavaran normaalia kulumista, eikä sellaisen vian tai virheen korjausta, jonka aiheuttaja on onnettomuus, salamanisku tai muu sähköhäiriö, luonnononnettomuus, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole myyjän suorittamia. Toimintaympäristöön soveltuvien tavaroiden valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole toisin sovittu. Takuu ei korvaa laiminlyöntejä laitteen ympäristövaatimusten noudattamisessa. Tavaran normaaliksi kulumiseksi katsotaan tavaran rikkoutuminen mikäli valmistajan ilmoittama käyttötuntimäärä, kirjoitusoperaatioiden määrä tai vastaava on ylitetty.

Myyjä myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

Mikäli todetaan, ettei ostajan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, myyjällä on oikeus veloittaa vian ja virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

Myyjällä on lisäksi oikeus veloittaa asiakasta sellaisesta takuuseen kuulumattoman vian tai virheen korjaamisesta, jonka tekemisestä on sovittu.

Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ostajaa kohtaan rajoittuu myyjän laiminlyönnistä aiheutuviin suoriin vahinkoihin.

3.4 Vaaranvastuu ja välilliset vahingot

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Myyjä ei ole myöskään velvollinen korvaamaan ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja.

3.5 Tavaran ominaisuudet

Tavaran virheeksi ei katsota yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat myyjän toimittamia, ellei myyjä nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Tavarat katsotaan myydyksi ammattimaiseen käyttöön taikka tietotekniikka-alan asiantuntijalle tai ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta.

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja, tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys aiheutuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5% myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi nousta enintään 4%:iin tavaran arvosta. Ostajalla ei ole kuitenkaan koskaan oikeutta korvaukseen viivästyksestä, joka alittaa 10 arkipäivää.

3.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 7 vrk:n kuluessa toimituspäivästä. Myyjän vastuu rajoittuu virheellisen tai viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen takuuehtojen mukaisesti.

Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Palautuksista on aina sovittava etukäteen. Myyjä käsittelee vain etukäteen hyväksytyt palautukset. Tuotteen on myös oltava myyjän varastotuote, myyjä ei voi ottaa takaisin tilauksesta toimitettuja tuotteita.

4 Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta ja kauppahinnan tarkistaminen

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta. Kauppahinnan lisäksi myyjällä on oikeus veloittaa voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset toimitusmaksut (esim. pientoimituslisä, pakkausmaksut ym.) Myyjällä on kuitenkin oikeus hintojen tarkistukseen, mikäli valmistajakohtaiset hinnat, valuuttakurssit, tuontimaksut, tullit tai muut myyjästä riippumattomat hinnat tai maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää.

4.2 Maksuehto

Ennen ostoja ostajalle pitää olla vahvistettu luottoraja. Maksuehto on 10 pv netto laskun päiväyksestä ellei erikseen muuta ole sovittu. Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua.

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti kun kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Kauppahinnan perustuessa valmistajan tai muun kolmannen osapuolen ostajalle lupaamaan tai ostajan ja myyjän välillä sovittuun erikoishintaan (esim. ns. BID hinta) ja valmistaja myöhemmin myyjästä riippumattomista syistä ei toimita myyjälle kyseistä tuotetta sovitulla hinnalla taikka vaihtoehtoisesti ei hyvitä myyjälle normaalihinnan ja BID hinnan erotusta, on myyjä oikeutettu perimään normaalihinnan ja BID hinnan erotuksen asiakkaalta lisälaskulla.

4.3 Viivästyskorko ja perintäkulut

Ostaja on velvollinen suorittamaan 16% mukaista korkoa viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan puolivuosittain.

Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perimiskulut.

4.4 Omistusoikeuden siirtyminen

Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

4.4 Tavaran käyttö ja säilytys ennen kauppahinnan maksua

Tavaraa ei ole lupaa liittää muuhun omaisuuteen tai luovuttaa edelleen ja se tulee säilyttää erillään muusta omaisuudesta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

5 Sopimuksen purkaminen

5.1 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämään kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaisesteen kuten tuontikaton, ja -rajoituksen tai korotetun tullin johdosta.

Myyjä voi purkaa kaupan, mikäli hinnoitteluvirhe tai muu vahinko myyntitapahtumassa aiheuttaisi myyjälle kohtuutonta haittaa tai liiketappiota.

5.2 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tuotetta toimiteta ilman, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa kauppa.

Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6 Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen mukaisesti. Muista vakuutuksista on sovittava erikseen.

7 Salassapito

Kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan ilmaisematta sopimuksen voimassaoloaikana tai sen päättymisen jälkeen toisen osapuolen teknisiä, kaupallisia, ym liikesalaisuuksia.

8 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet, ellei erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.